Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 01 2015

cantstop
7406 00af 420
Pola Raksa
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viabzdurnik bzdurnik

April 19 2015

7601 21c0 420
cantstop
1846 48c9 420
and look at all the fucks I give!
cantstop
5899 1416 420
Reposted fromrol rol viasexonfire sexonfire
9595 66ba 420
Reposted fromtwice twice viasexonfire sexonfire
cantstop
9484 3797
I'm feeling this cat.
Reposted fromdoeyes doeyes viagriber griber
cantstop
1873 d9ca 420
cantstop
2467 8c26 420
Reposted fromhormeza hormeza viaejMarta ejMarta
cantstop
cantstop
3090 d69d 420

cabinporn:

Cabin/bathhouse in the Bystrinsky Nature Park in Kamchatka, Russia.

Contributed by Aiva Lāce.

Reposted fromlifeless lifeless viapannakies pannakies
cantstop
4917 3690 420
Reposted fromiamstrong iamstrong viapannakies pannakies
cantstop
Choć tęsknię za Tobą, to nie chcę, by wracało
choć niewiele z nas zostało.
— Fisz Emade Jako Tworzywo Sztuczne - Narkotyk
Reposted fromdeviate deviate viakochajmnie kochajmnie
cantstop
[...] takie było prawo masochistycznej pamięci; w miarę jak kawały życia rozpadają się w zapomnieniu, człowiek wyzbywa się tego, co kocha i czuje się lżejszy, swobodniejszy.
— Milan Kundera - Niewiedza
cantstop
3480 d287 420
Doszukiwanie się w czymkolwiek sensu to specjalność nie tyle naiwniaka, ile masochisty.
Reposted fromxempx xempx viabzdurnik bzdurnik

April 15 2015

9132 ba31 420

plantare:

not today

Reposted fromtwice twice viahakunamatatabitch hakunamatatabitch
cantstop
– A poważnie mówiąc, w czym jesteś dobry?
– Nie ma czegoś takiego. Są rzeczy, które lubię.
— Haruki Murakami - Norwegian Wood
cantstop
3452 9bca 420
Reposted fromIriss Iriss viahakunamatatabitch hakunamatatabitch
cantstop
pisałem
chwilę albo godzinę
wieczór noc
ogarniał mnie gniew
drżałem albo niemy
siedziałem obok siebie
oczy zachodziły mi łzami
pisałem już bardzo długo
nagle spostrzegłem
że nie mam w ręku pióra
— Różewicz
Reposted fromzenibyja zenibyja viakochajmnie kochajmnie

April 06 2015

cantstop
cantstop
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl